@ปทุมธานี ร่วมประชุม conference อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ มอบนโยบาย/แนวทางโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบทและโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี

08 กุมภาพันธ์ 2559 /

15:45 น.

@ปทุมธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำลูกกา ร่วมการประกวดคัดเลือกกำนัน -ผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลปี 2559 ณ ตำบลบึงคอไห อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี

08 กุมภาพันธ์ 2559 /

10:35 น.

@ปทุมธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนลาดหลุมแก้ว จัดอบรมการดำเนินงานศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยมี นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร ผู้ประกอบการ ผู้นำ และผู้แทนจากชุมชนเข้าร่วม

03 กุมภาพันธ์ 2559 /

14:57 น.