“เรื่องเล่าเร้าพลังดีเด่น” ชนะเลิศระดับเขตตรวจราชการที่ ๒ “กข.คจ. กับวันนี้ที่รอคอย” โดยนางสาวผุสดี ประทีปชนะชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี

07 เมษายน 2565 /

14:53 น. /

ดาวน์โหลด

องค์ความรู้ดีเด่น ประเด็นการพัฒนาที่ ๑. สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้ องค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการบริหารจัดการนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต. ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

27 กันยายน 2564 /

10:29 น. /

ดาวน์โหลด