ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต พื้นที่นายคณากร สินบัวผ่อง

23 มีนาคม 2564 /

14:51 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต พื้นที่นายอดุลย์ วิเชียรชัย

22 มีนาคม 2564 /

14:48 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledhe-Based OTOP : KBO) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 มีนาคม 2564 /

16:02 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 กุมภาพันธ์ 2564 /

13:19 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 มีนาคม 2563 /

13:35 น. /

ดาวน์โหลด