ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔

15 สิงหาคม 2565 /

14:59 น. /

ดาวน์โหลด