ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔

23 สิงหาคม 2565 /

13:15 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔

15 สิงหาคม 2565 /

14:59 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

08 สิงหาคม 2565 /

09:00 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ รับแจ้งปัญหาการทุจริตของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

08 สิงหาคม 2565 /

09:00 น. /

ดาวน์โหลด