ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล (CLM) กิจกรรม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สาธิตสำหรับประจำฐานเพื่อการเรียนรู้สำหรับพัฒนายกระดับแปรรูปผลผลิตด้วยนวัตกรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 กันยายน 2564 /

14:07 น. /

ดาวน์โหลด