ที่ ปท 0017.2/ว8387 เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย และพบปะประชาชน

ที่ ปท 0017.2/ว8387 เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย และพบปะประชาชน

18 พฤษภาคม 2560 /

04:28 น. /

ดาวน์โหลด

-ร่าง-ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องการประกวดราคาจ้าง โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการสร้างมูลเพิ่มและนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Copy

-ร่าง-ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องการประกวดราคาจ้าง โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการสร้างมูลเพิ่มและนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Copy

15 พฤษภาคม 2560 /

16:24 น. /

ดาวน์โหลด