ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง

พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม